Informace pro soutěžící

Czech Speleo Photo 2023

Propozice soutěže Czech Speleo Photo 2016

Česká speleologická společnost, základní organizace 1-06, Speleologický klub Praha vyhlašuje u příležitosti konání akce Setkání speleologů 2016 sedmý ročník soutěže ve speleologické fotografii Czech Speleo Photo 2016.

I. Soutěžící a soutěžní kategorie

Soutěže se může účastnit každý autor bez ohledu na členství v ČSS (Česká speleologická společnost), nebo jiné organizaci, který se věnuje fotografování v podzemí. Soutěž se vyhlašuje každoročně pod záštitou ZO ČSS 1-06.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií takto:

A) krasová fotografie

Fotografie se zaměřením na podzemí přírodního původu. Do této kategorie mohou být zařazeny zejména fotografie krasových a pseudokrasových jeskyní, propastí a dalších krasových jevů, včetně povrchových krasových jevů.

B) montanistika a historické podzemí

Dokumentární i umělecká fotografie se zaměřením na antropogenní podzemní prostory. Do kategorie mohou být zařazeny zejména fotografie historického podzemí, dolů, lomů, jakož i povrchových reliktů hornické činnosti (haldy, odvaly, těžní věže) a industrializované krajiny vzniklé hornickou činností.

C) tematická fotografie

V kategorii C vyhlašuje pořadatel téma fotografických prací pro příslušný ročník. Cílem této kategorie je motivovat zejména začínající autory ke kreativnímu využití podzemí jako uměleckého výtvarného prostředí.

Téma pro letošní ročník: City a emoce v podzemí

II. Porota a udílení cen

 1. Porota uděluje ceny za první, druhé a třetí místo v každé z výše uvedených kategorií.

 2. Porota může dále udělit zvláštní ocenění poroty „Naděje roku“. Toto ocenění je možné udělit pouze autorovi, který dosud v soutěži Czech Speleo Photo žádné ocenění nezískal. Uděluje se perspektivním začínajícím autorům za zajímavé či neobvyklé zpracování námětu, bez ohledu na kategorii.

 3. Ze všech soutěžních snímků bez ohledu na kategorii vyberou účastníci akce Setkání speleologů 2016 tajným hlasováním vítěze doplňkové ceny „Cena diváků“.

III. Místo a termín konání výstavy

Soutěžní fotografie budou vystaveny ve vyhrazených prostorách po celou dobu konání akce Setkání speleologů, která se koná ve dnech 14.–16. 10. 2016 v Bozkově, v místní sokolovně.

IV. Dodání soutěžních fotografií a jejich parametry

 1. Všechny soutěžní fotografie musejí být dodány fyzicky, tj. v papírové podobě tak, jak budou vystaveny.

 2. Soutěžící mohou dodat své fotografie do soutěže dvěma způsoby:

  1. zasláním poštou na adresu:

   Petr Buček
   Náměstí osvoboditelů 1364/3
   Praha 5 - Radotín
   PSČ 153 00

  2. osobním doručením na místo konání soutěže, v den jejího konání a před závěrkou, která je stanovena na sobotu 15. 10. 2016 ve 12.00 hodin. Soutěžící, kteří zvolí tento způsob dodání, berou na vědomí, že z důvodu omezené kapacity výstavní plochy nemusejí být jejich fotografie přijaty do soutěže.

 3. Fotografie na výstavní plochu instaluje pořadatel nebo (na vyžádání) soutěžící dle pokynů pořadatele.

 4. Na výstavní plochu budou přednostně instalovány ty fotografie, které byly dodány dle bodu IV.2.a. Po dokončení jejich instalace budou průběžně instalovány fotografie dodané dle bodu IV.2.b., a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Po naplnění veškeré kapacity výstavní plochy již nebudou do soutěže přijímány žádné fotografie.

 5. Soutěžícím se důrazně doporučuje, aby zaslali na e-mailovou adresu pořadatele náhledy soutěžních fotografií v elektronické podobě. Tyto náhledy budou sloužit k ukázce vítězných fotografií při vyhlášení výsledků soutěže, a dále k propagaci soutěže Czech Speleo Photo v tištěné podobě, na internetu, na speleologických setkáních apod.

 6. Každý soutěžící, který náhledy fotografií dle odst. IV.5. nezašle, bezvýhradně souhlasí s tím, aby si pořadatel zajistil tyto náhledy svépomocí a využil je v souladu s odst. IV.5.

 7. Soutěžní fotografie musí mít minimálně rozměry 20 × 30 cm, maximální však do 30 × 45 cm. V případě fotografie nestandardních rozměrů (např. panoramatická fotografie) může být jeden z rozměrových limitů porušen, nejvýše však do čtyřnásobku hodnoty porušeného limitu.

 8. Každá fotografie musí být na rubu označena jménem a příjmením autora, názvem nebo číslem fotografie a uvedením kategorie, do které je přihlášena. Dále může být doplněno datum a místo pořízení fotografie, případně příslušnost autora k ZO ČSS, či jiné organizaci.

 9. Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 6 fotografií. Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů vystavit přiměřený počet fotografií od každého soutěžícího.

 10. Dodáním soutěžních fotografií autor opravňuje pořadatele k opakovanému zveřejňování kterékoli z dodaných fotografií pro účely propagace soutěže Czech Speleo Photo, a to v tištěné i elektronické podobě.

  Při každém jednotlivém zveřejnění díla je pořadatel povinen uvést jméno a příjmení autora.

 11. Autor vítězné fotografie je povinen dodat pořadateli fotografii v elektronické podobě, za účelem uvedeným v bodě IV.10.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech rozhodnout o nepřijetí díla do soutěže, zejména pokud se jedná o dílo porušující platné zákony České republiky, ohrožující zájem ochrany přírody a podzemí, nebo které je v rozporu s dobrými mravy či morálními standardy soutěže.

V. Další ustanovení

 1. Zasláním soutěžního snímku soutěžící místopřísežně prohlašuje, že je autorem přihlášeného díla a je oprávněn vykonávat k dílu autorské právo.

 2. Po skončení soutěže mohou být fotografie navráceny autorům dvěma způsoby:

  1. osobním vyzvednutím, a to v neděli 16. 10. 2016 do 12.00 hodin v místě konání akce,

  2. zasláním poštou na adresu autorů, a to jen po předchozí dohodě s pořadatelem. Nedoje-li k dohodě, fotografie nebudou vráceny.

 3. Každý soutěžící účastí v soutěži prohlašuje, že si tyto Propozice přečetl, porozuměl jim a bezvýhradně s nimi souhlasí.

V Praze dne 11. 4. 2016

Petr Buček
ředitel soutěže

ZO ČSS 1-06
Speleologický klub Praha

webdesign: Tomáš Fomín